မိတ္ေဆြတို႔ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ ၁ ပတ္စာ မေနာမယ ေဟာစာတမ္းပါ (ဇူလိုင္ ၁၀ မွ ၁၆) ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ ၃ ခ်က္လံုးအားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ ...